Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA Nr XXXI/194 /2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 13 listopada 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U z 2008 r. Nr 180, poz.1111), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2004 r. Nr 88, poz. 1041) zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Ostródzie: Nr XXXIX/306/2005 z dnia 22 czerwca 2005 roku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 89, poz. 1228), Nr XLVI/344/2005 z dnia 25 listopada 2005 roku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 206, poz. 2176) i Nr XXVIII/168/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 115, poz.1938) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Do innych zadań Ośrodka należy:

1) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

3) załatwianie spraw i wydawanie decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.),

5) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).”

2. w § 8 traci moc pkt 11).

3. w § 8 dodaje się pkt 12) w brzmieniu:

„12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)”

4. w § 8 dodaje się pkt 13) w brzmieniu:

„13) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z późn.zm.)”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.