Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXII/205/2008
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie: zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ostródzie.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zgłosić jako kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ostródzie

Pana Jana Nosewicza - Burmistrza Miasta Ostróda.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.