Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXII/203/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie: zwolnienia z obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży.

Działając na podstawie art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz 2603 ze zm.), w związku z art. 18 ust.2 pkt 9 lit a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r nr 142, poz.1591 ze zm.), Rada Miejska w Ostródzie, uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od zwrotu udzielonej bonifikaty w wysokości 95% z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego nabytego od Gminy Miejskiej Ostróda przez Panią Beatę Skaśkiewicz, na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie, na warunkach określonych w postanowieniu Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2002r. o sygn. Akt R III 282/02 tj. z równoczesnym ustanowieniem prawa dożywocia na rzecz Beaty Skaśkiewicz.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.