Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XXXI/193/2008

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

Z DNIA 13 LISTOPADA 2008 R.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.053,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Plan dochodów po zmianie wynosi 70.522.709 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 66.320.817 zł, dochody majątkowe – 4.201.892 zł;

§ 2.

1.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 922.098 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Plan wydatków po zmianie wynosi 79.775.934, w tym:

1) wydatki inwestycyjne na 2008 rok w wysokości 16.213.780 zł, na 2009 r. – 26.507.000 zł, na 2010 r. – 25.888.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości 2.349.868 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) pozostałe wydatki majątkowe na 2008 rok w wysokości 1.108.027 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 3.825.057 zł, w tym: ZKM – 900.000 zł, MABK – 1.435.000 zł, przedszkola – 1.390.057 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.511.503 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1.Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciągniętych na : sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie : 9.253.225 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.088.775

2.Przychody budżetu w wysokości 11.342.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do mniejszej uchwały.

§ 4.

Załącza się prognozę kwoty długu miasta na 2008 r. i lata następne jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały oraz prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu – załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki:

1.Zmiany w planie dochodów

2.Zmiany w planie wydatków

3.Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na lata 2008 – 2010

4.Dotacje podmiotowe w 2008 r.

5.Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2008 r.

6.Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

7.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

8.Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu

9.Prognoza kwoty długu gminy na 2008 r. i lata następne

10.Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

11.Uzasadnienie