Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XXXII/201/2008

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

Z DNIA 28 LISTOPADA 2008 R.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.009.174 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Plan dochodów po zmianie wynosi 71.531.883 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 67.303.991 zł, dochody majątkowe – 4.227.892 zł;

2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.682.867zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 892.631 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Plan wydatków po zmianie wynosi 80.668.565, w tym:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.682.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) wydatki majątkowe na 2008 rok w wysokości 1.134.027 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.403.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9.136.682 zł będą przychody pochodzące z kredytów – załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki:

1.Zmiany w planie dochodów

2.Zmiany w planie wydatków

3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008r

4.Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2008 r

5.Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r

6.Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu