Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVII/126/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 22 grudnia 2003 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art.15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. nr 46, poz.543 z 2000 r.), w związku z § 2 pkt 3 i § 8 pkt 3 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLIX/314/98 z dnia 10 czerwca 1998 r., Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany następujących nieruchomości:

1.Gmina Miejska Ostróda przeniesie na rzecz Pani Renaty Kaszlejew, prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 9 m. Ostródy, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem 179/3 o powierzchni 0.1553ha.

2. Pani Renata Kaszlejew przeniesie na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 9 m. Ostródy, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem 259/4 o powierzchni 0,0290 ha, oraz prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kajkowo, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem 225/12 o powierzchni 0,1340 ha.

§ 2. Zamiana nieruchomości następuje z dopłatą, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Propozycja zamiany gruntów podyktowana jest koniecznością uregulowania stanu prawnego ogrodów działkowych wynikająca z ustawy o ogrodach działkowych (Dz.U. nr 99 z 1995 r), co jest obowiązkiem Gminy. Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 101/9 i 101/10 i 158/14, będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”, są obecnie użytkowane przez „Ogrody działkowe”. Spółdzielnia Mieszkaniowa domaga się zwrotu przedmiotowych działek lub nieruchomości zamiennej. Regulacja stanu prawnego ogrodów działkowych należy do zadań Gminy, stąd propozycja zamiany nieruchomości.