Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXIV/211/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli według Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

Na podstawie art. 18a ust. 1, ust. 4 i rat. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 79 ust. 1 Statutu Miasta Ostródy uchwalonego uchwałą Nr IX/72/2003 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 75 poz. 1132) Rada Miejska w Ostródzie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostródzie na 2009 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostródzie na 2009 rok