Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXIV /212/2008

Rady Miejskiej W Ostródzie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 265.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Plan dochodów po zmianie wynosi 72.481.593,77 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 68.238.701,77 zł, dochody majątkowe – 4.242.892,- zł;

§ 2.

1.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 345.000, -zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Plan wydatków po zmianie wynosi 79.720.818,77, w tym:

1) wydatki inwestycyjne na 2008 rok w wysokości 15.476.780 zł, na 2009 r. – 27.635.000,-zł, na 2010 r. – 26.091.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.386.870,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1.Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciągniętych na : sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie : 7.239.225,- zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.460.775,-

2.Przychody budżetu w wysokości 9.328.000,- zł, rozchody budżetu w wysokości 2.088.775,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7.239.225,- zł będą przychody pochodzące z kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki: