Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

U C H W A Ł A NR XXXIV/210/2008

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 30 grudnia 2008 roku.

w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na okres 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami ) - Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje :

§ 1.

Wyraża się zgodę na przedłużenie umów dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda , zgodnie z „ Wykazem nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat” , stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/210/2008

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 grudnia 2008r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat.

Lp

Numer działki

Pow.

dzierżawy [m2]

Obręb

Położenie działki

Przedmiot dzierżawy

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

30/10

5/7

98/2

152/11

258/1

291/10

305/2

644

128/2

31/8

72/70

201/12

25/3

54/13

612/5

29/9

115/4

29/7

716

376/7

95/45

341/8

620/2

153/2

294/6

418/19

139/1

98/3

115/1

418/12

1/4

79/21

78/1

36/3

439

49/56

154/9

79

342/7

48/1

70

1

183/5

27/4

170/5

149/44

609/70

4/5

611/6

609/92

257/59

91/1

101/92

101/64

152/10

93/42

307/8

49/28

30/1

20/3

101/24

26/6

10/7

145/7

740

57

97

913

140

3242

216

380

587

350

50

331

380

60

183

290

140

120

24

74

260

207

312

90

220

673

210

100

312

212

300

271

70

80

91

208

52

35

31

78

201

1000

850

50

400

46

365

96

300

320

270

70

164

21

19

23

18

19

20

19

67

110

56

70

7

8

8

8

8

8

8

1

1

7

9

4

4

4

1

7

7

7

1

8

4

8

1

1

9

1

8

4

7

1

8

4

6

9

1

4

1

6

8

7

10

3

4

7

10

8

1

7

1

1

8

3

8

8

8

8

9

4

4

4

7

5

10

9

ul. S. Jaracza

ul. 11 Listopada

ul. 11 Listopada 5

ul. T. Kościuszki 15-25

ul. S. Pieniężnego 70

ul. S. Pieniężnego

ul. W. Kętrzyńskiego15

ul. Parkowa

ul. C. Mrongowiusza

ul. S. Jaracza

ul. S. Żeromskiego 3

ul. G. Gizewiusza

ul. Nadrzeczna

ul. Nadrzeczna

ul. Świerkowa

ul. S. Jaracza

ul. S. Jaracza

ul. S. Jaracza 9

ul. Łąkowa

ul. S. Pieniężnego

ul. Olsztyńska 43

ul. S. Pieniężnego 100

ul. Graniczna

ul. 3 Maja 12

ul. Grunwaldzka

ul. Szosa Elbląska

ul. T. Kościuszki 4

ul. G. Gizewiusza 28

ul. Osiedle Młodych

ul. Zakole 40

ul 11 Listopada

ul. G. Gizewiusza

ul. Olsztyńska 34

ul. J. Herdera

ul. Zamknięta 13

ul. Garnizonowa

ul. 3 Maja 10

ul. Olsztyńska 36

ul. K. Małłka

ul. W. Jagiełły 43

ul. C.K.Norwida

ul. Leśna

ul. Krótka

ul. S. Jaracza

ul. J. Kilińskiego

ul. T. Kościuszki

ul. Zamknięta

ul. S. Jaracza

ul. Dębowa

ul. Przygraniczna

ul. T. Stępowskiego

ul. M. Reja

ul. Jana Pawła II

ul. Jana Pawła II

ul. T. Kościuszki 23

ul. 11 Listopada 9

ul. W. Jagiełły

ul. G. Gizewiusza

ul. Garnizonowa 7

ul. Nadrzeczna 4

ul. S. Jaracza 21

ul. A. Mickiewicza 13b

ul. Grunwaldzka 19

ul. B. Chrobrego

5 ogródków

1 ogródek

1 ogródek

12 ogródków, garaż murowany

1 ogródek

10 ogródków

3 ogródki

3 ogródki

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

3 ogródki

1 ogródek

3 ogródki

1 ogródek

3 ogródki

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

2 ogródki, garaż murowany

2 ogródki

1 ogródek

2 ogródki

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

2 ogródki

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

2 ogródki

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek, 2 garaże murowane

1 ogródek

3 ogródki

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

1 ogródek

2 ogródki

1 garaż murowany

1 garaż murowany

1 garaż murowany

1 garaż murowany

1 garaż murowany

1 garaż murowany

1 garaż murowany

kiosk

ogródek letni

pawilon handl.

stacja pomiarowa