Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVII/124/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie wydania opinii o likwidacji Wojewódzkiego Zespołu Poradni Zdrowia Psychicznego

w Olsztynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 91 , poz. 408 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zespołu Poradni Zdrowia Psychicznego w Olsztynie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .