Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 343 /2009

BURMISTRZA OSTRÓDY – SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA OSTRÓDY

z dnia 15 stycznia 2009 r.

w sprawie: realizacji zamierzeń obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

w m. Ostróda w 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z póź. zm.); § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152); § 5 pkt 3 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004r. Nr 16, poz. 150); § 5, ust. 1, pkt 4, 5, 6, 8, § 9 ust. 1, pkt. 3, lit. c i § 12, ust. 1, pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004r. Nr 152, poz. 1599), zarządzenia Nr 322 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dn. 08.12.2008 r., w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2009 r., zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się i wprowadza do użytku służbowego:

1. Wytyczne Burmistrza Ostródy -Szefa Obrony Cywilnej Miasta do realizacji zamierzeń obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, stanowiące zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan działania Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w 2009 roku - zał. Nr 2

3. Plan Szkolenia Obronnego na rok 2009 – zał. Nr 3

4. Program szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego na lata 2010-2012 – zał. Nr 4

§ 2

Zobowiązuje się Kierownika Zarządzania Kryzysowego Urzedu Miejskiego P. Jacka Pietrzyka do opracowania w/w planów i wytycznych do realizcji zamierzeń Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w 2009 roku oraz Programu Szkolenia na lata 2010-2012.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.