Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVII/127/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 22 grudnia 2003 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Ostródy w obszarach: S6KP1, S6US7, S6US9 i S6MU6.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska wOstródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Ostródy w obszarach: S6KP1, S6US7, S6US9 i S6MU6.

§ 2. Granice planu określa załącznik graficzny Nr 1 do uchwały.

§ 3. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/127/2003