Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 348/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie: pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza:

§1.

Skorzystać z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 5 m. Ostródy przy ul. Juliusza Słowackiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 50/12, o powierzchni 0,3856 ha, księga wieczysta KW 29841,

będących przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 72/2009 z dnia

8 stycznia 2009r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.