Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XXXV/215/2009

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 30 STYCZNIA 2009 R.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę -100.000 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej

uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi - 86.638.463 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 100.000 zł, zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej

uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi - 104.661.214 zł w tym:

1). Wydatki inwestycyjne na 2009 rok w wysokości - 37.801.500 zł, na 2010 rok -

48.278.200 , na 2011 rok - 30.083.414 zł, zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej

uchwały.

§ 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 22.156.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody - 23.393.864 zł, wydatki - 23.393.864 zł, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącza się prognozę długu miasta na rok 2009 i lata następne jak w zał. Nr 6 do niniejszej uchwały oraz prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu - zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości - 18.022.751 zł będą

przychody pochodzące z kredytów.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki: