Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXV/216/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. c i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i pkt 3 i art.168 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1.

1.Postanawia się zaciągnąć w roku 2009 kredyt długoterminowy w wysokości 21.000.000 zł. słownie:dwadzieścia jeden milionów złotych z przeznaczeniem na:

1). Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Ostródy na 2009 rok

w kwocie 18.022.751 zł

2). Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.977.249 zł.

2.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel,,inblanco" wraz z deklaracją wekslową podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych w imieniu Gminy Miejskiej Ostróda.

3.Spłatę kredytu planuje się od roku 2010 do grudnia roku 2018(roczna karencja) zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

4.Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości - Dział 756 rozdział 75616 § 0310

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu