Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXV/217/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru śródmieścia miasta Ostródy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) iart.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Ostródzie, po stwierdzeniu zgodności zmiany planów zustaleniami studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy, uchwalonego uchwałą Nr XI/88/99 Rady Miejskiej wOstródzie z dnia 8 września 1999r. uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy wobszarze S6KP1, zwaną dalej „zmianą planu”.

2. Ustalenia zmiany planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2.

Granice zmiany planu określa uchwała Nr XVI/102/2007 Rady Miejskiej wOstródzie zdnia 12.10.2007r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy.

§ 3.

Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały i obowiązuje w następującym zakresie ustaleń zmiany planu:

a) granic zmiany planu,

b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

c) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: S6 US 14 – zabudowy usługowo-handlowej.

§ 4.

1.W tekście ustaleń planu – treści uchwały Nr XLV/293/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25.03.1998r. w sprawie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 z dnia 30.04.1998 r., poz. 119 z późniejszymi zmianami – uchwała Nr XXVI/198/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 czerwca 2004):

a)w § 3 „Zasady kształtowania zabudowy” w punkcie „6. Sektor S6” w pozycji „Oznaczenie terenu” skreśla się symbol KP1 i wprowadza symbol US14,

b)w § 3 „Zasady kształtowania zabudowy” w punkcie „6. Sektor S6” w pozycji „Oznaczenie terenu” dla symbolu US 14 wprowadza się następującą treść ustaleń:

Oznaczenie terenu

Ustalenia

US 14

1.Zezwala się na budowę budynków usługowo-handlowych z parkingiem wielopoziomowym dla samochodów osobowych.

2.Zabudowę należy kształtować do maksymalnej wysokości 25 m liczonych od rzędnej terenu przy wejściu do budynku.

3.Ustala się możliwość budowy obiektu handlowego o powierzchni do 2000m2.

4.Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wstosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 10%.

5.Pozostałe ustalenia kształtowania zabudowy regulują przepisy budowlane.

6.Podziału terenu przedmiotowego na nieruchomości gruntowe można dokonać, jeśli projekt podziału zapewnia nieruchomości lub działce budowlanej: wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej, spełniające wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń zmiany planu.

7.Ustala się możliwość lokalizacji zabudowy na granicy nieruchomości jeżeli pozwalają na to właściwe przepisy Prawa budowlanego.

2. Pozostała treść uchwały przywołanej w ust. 1 nie ulega zmianie.

§ 5.

1. W granicach zmiany planu nie występują zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, októrych mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 6.

W granicach zmiany planu zamiast rysunku planu obowiązuje rysunek zmiany planu.

§ 7.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXV/217/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 stycznia 2009r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2003r. Nr80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Ostródzie postanawia, co następuje:

1. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym.

2. Zgodnie z § 5 pkt 1 uchwały w granicach zmiany planu nie występują zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przewodniczący Rady Miejskiej