Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXV/218/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 stycznia 2009r.

zmieniająca uchwałę Nr XLII/319/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005 w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2005 r. Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz.1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 34, ust.6 i art. 68 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603; Dz. U z 2005 r. Nr 281 poz. 2782; Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601; Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468; Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLII/319/2005 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2005 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych zmienia się § 2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą lokali mieszkalnych i budynków, o których mowa w § 2 ust. 1, po remoncie kapitalnym oddanych do użytku w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o nabycie oraz lokali w budynkach nowowybudowanych oddanych do użytku w okresie 20 lat przed złożeniem wniosku o nabycie.”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.