Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXV/221/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 stycznia 2009r.

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ostróda na 2009 rok.

Na podstawie art. 4¹ ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz.1143 z późn. zm.) art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493) oraz na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 z póź. zm.). - Rada Miejska w Ostródzie, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ostróda na 2009 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ostróda na 2009 rok