Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXV/223/2009
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji na rok 2009.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 61 ust. 1 Statutu Miasta Ostródy uchwalonego uchwałą Nr IX/72/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 75 poz. 1132 ) Rada Miejska w Ostródzie, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2009 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej na 2009 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2009 rok, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia na 2009 rok, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.