Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVIII/134/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 31 grudnia 2003 roku

w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

dla Miasta Ostródy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujące zasady opracowania, uchwalania i funkcjonowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI):

1)Wieloletni Plan Inwestycyjny dotyczy okresu 6 letniego.

2)Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje zestawienie wieloletnich i jednorocznych zadań inwestycyjnych (inwestycje, remonty i zakupy inwestycyjne).

3)Wieloletni Plan Inwestycyjny może być aktualizowany w zakresie zarówno rzeczowym jak i finansowym.

4)Wieloletni Plan Inwestycyjny zawiera:

-nazwę zadania finansowanego z budżetu miasta,

-jednostkę realizującą, bądź koordynującą wykonanie zadania,

-okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe na wykonanie zadań,

5)Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów w części inwestycyjnej na lata następne.

6)Zmiany w planie inwestycyjnym w ciągu roku budżetowego mogą być wprowadzone na skutek:

-zmian w budżecie miasta,

-zmian sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,

- zmian ustawodawczych.

§ 2.

Burmistrz określi procedury zgłaszania wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz przedstawi Radzie do uchwalenia kryteria weryfikacji zgłoszonych do planu propozycji.

§ 3.

Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej w terminie 1 miesiąca po uchwaleniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wykaz zadań, które nie zostały do niego zakwalifikowane i propozycje ich ewentualnej realizacji w innym trybie lub w późniejszym czasie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Harmonogram prac- plik do pobrania