Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVIII/132/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 31 grudnia 2003 roku.

w sprawie nadania nazwy mostowi nad rzeką Drwęcą,

położonym w ciągu ul. Adama Mickiewicza w Ostródzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zmianami) Rada Miejska w Ostródzie, uchwala co następuje :

§ 1. Nadaje się nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mostowi nad rzeką Drwęcą, położonym w ciągu ul. Adama Mickiewicza w Ostródzie.

§ 2. Szczegółową lokalizację mostu ilustruje załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.