Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie NR 351/2009

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 9 lutego 2009r.

w sprawie : powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 19 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje :

§ 1.

1.Do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny złożonych ofert powołuję komisję przetargową w składzie:

1)Przewodniczący komisji - zastępca Burmistrza Miasta, kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego wnioskującej o wszczęcie postępowania lub inny wytypowany przez niego pracownik;

2)Zastępca przewodniczącego - kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego wnioskującej o wszczęcie postępowania lub inny wytypowany przez niego pracownik;

3)Sekretarz komisji - pracownik Urzędu Miejskiego d/s zamówień publicznych lub w miarę potrzeby inny pracownik wytypowany przez kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego wnioskującej o wszczęcie postępowania;

4)Członkowie komisji :

a)jeden do dwóch pracowników komórki organizacyjnej wnioskującej o wszczęcie postępowania, wytypowanych przez kierownika tej komórki;

b)pracownik Urzędu Miejskiego, poza wskazanym w pkt. a, wyznaczony według potrzeby przez kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego wnioskującej o wszczęcie postępowania.

c)pracownik jednostki budżetowej, wyznaczony według potrzeby przez kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego wnioskującej o wszczęcie postępowania.

2.Odwołanie członka komisji przetargowej i uzupełnienie jej składu następuje w tym samym trybie co powołanie.

3.Imienny skład komisji przetargowej każdorazowo zatwierdzany będzie przez Burmistrza Miasta wraz z zatwierdzeniem wniosku komórki organizacyjnej o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (zał. nr 1 do regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych).

4.Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymagać będzie wiadomości specjalnych, Burmistrz Miasta, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych.

§ 2.

1.Przyjmuje się Regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.W sprawach nieuregulowanych treścią regulaminu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 71 / 2007 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 464/2010 w sprawie : powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej