Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 352/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 9 lutego 2009 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458); Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Kierownik Biura Pełnomocnika ds. PiRPA); w składzie:

1)Olgierd Dąbrowski /Zastępca Burmistrza/ - przewodniczący

2)Grażyna Komaszyńska /Inspektor ds. Kadrowych UM/ - sekretarz

3)Wanda Zakrzewska /Zastępca Skarbnika Miasta/ - członek

4)Bożena Ratajczyk /Kierownik Biura Oświaty, Kultury i Rekreacji UM/ - członek

5)Jacek Pietrzyk /Komendant Straży Miejskiej/ - członek

§ 2

Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Ostródy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych