Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVIII/136/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 31 grudnia 2003 r.

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

oraz nadania statutu.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/160/92 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 1 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz nadania statutu, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Ostródzie o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz nadania statutu:

Nr XXIX/162/96 z dnia 27 listopada 1996 r.,

Nr XXXIX/258/97 z dnia 29 grudnia 1997 r.,

Nr XLI/272/98 z dnia 28 stycznia 1998 r.,

Nr XLIX/317/98 z dnia 10 czerwca 1998 r.,

Nr VII/42/99 z dnia 10 marca 1999 r.,

Nr XI/84/99 z dnia 8 września 1999 r.,

Nr XVII/129/2000 z dnia 5 kwietnia 2000 r.,

Nr XXXIX/251/02 z dnia 30 stycznia 2002 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1)

W § 4 wyrazy „ Zarząd Miasta Ostródy.” zastępuje się wyrazami „ Burmistrz Miasta Ostródy.”.

2)

W § 5 wyrazy „ Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.” zastępuje się wyrazami „ Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.”.

3)

W § 6 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do zadań gminy z zakresu pomocy społecznej należy opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii .”.

4)

W § 6 w ust. 4 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„ 3) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ( Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm. ).”.

5)

W § 6 w ust. 4 dodaje się pkt 5, pkt.6 i pkt. 7 w następującym brzmieniu:

- „5) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143.”.

- „6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719).”.

- „7) ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198).”.

6)

W § 7w pkt 1) i w pkt 2.a) skreśla się odpowiednio wyrazy: „ renty socjalnej”.

7)

W § 8 w ust. 2 wyrazy „ Rejonowym Urzędem Pracy” zastępuje się wyrazami

„ Powiatowym Urzędem Pracy”.

8)

W § 13 wyrazy „ Banku Gdańskim Oddział w Ostródzie.” zastępuje się wyrazami

„ Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy w Olsztynie. Punkt Obsługi Klienta w Ostródzie.”.

9)

W § 17a ust. 6 i ust. 8 wyrazy „Wydział Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.” zastępuje się odpowiednio wyrazami „ Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.