Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 358/2009

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 19 lutego 2009

w sprawie: powierzenia spraw, upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć oraz składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza przez Sekretarza Miasta

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 95 i n. kodeksu cywilnego zarządzam co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),

powierzam Panu Cezaremu Wawrzyńskiemu - Sekretarzowi Miasta Ostródy prowadzenie w imieniu Burmistrza następujących spraw Gminy Miejskiej Ostróda:

1) kierowanie bieżącą pracą Urzędu Miasta,

2) wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Miasta, w tym wydawanie poleceń służbowych, kierowanie na wyjazdy służbowe, stosowanie kar porządkowych - upoważnienie nie obejmuje spraw związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą stosunków pracy oraz spraw związanych z wynagrodzeniami,

3) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,

§ 2

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), upoważniam Pana Cezarego Wawrzyńskiego - Sekretarza Miasta Ostródy do:

1) wydawania i podpisywania w imieniu Burmistrza Miasta Ostródy decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć w zakresie:

a) zaświadczeń z zakresu działania Urzędu Miasta Ostródy;

b) potwierdzania własnoręczności podpisu;

c) uwierzytelniania odpisów dokumentów;

d) wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego

e) wymiaru podatków i opłat lokalnych;

2) podpisywania pism z zakresu działania Urzędu Miasta Ostródy nie mających charakteru rozstrzygnięć, a w szczególności informacje, wyjaśnienia, czynności wykonywane w toku postępowania administracyjnego, delegacje służbowe, wnioski urlopowe pracowników, z wyłączeniem kierowanych do Rady Miasta, jej organów i radnych, innych ponadgminnych struktur samorządowych, organów władzy państwowej i administracji rządowej. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy okresu nieobecności Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza.

3) akceptacji pod względem merytorycznym do wypłaty rachunków i faktur.

§ 3

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 95 i n. kodeksu cywilnego udzielam pełnomocnictwa Panu Cezaremu Wawrzyńskiemu - Sekretarzowi Miasta Ostródy do:

1) składania w imieniu Gminy Miejskiej Ostróda oświadczeń woli w sprawach majątkowych Miasta dotyczących:

a) zawierania umów i zaciągania zobowiązań w ramach bieżącej obsługi technicznej i materiałowej Urzędu Miasta bez limitu kwotowego;

b) zawierania innych umów i zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty netto nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO według kursu stosowanego do zamówień publicznych.

c) we wszystkich sprawach majątkowych Gminy Miejskiej Ostróda w okresie nieobecności Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza.

2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 1, mogą być przez Pana Cezarego Wawrzyńskiego składane jednoosobowo. Wymagają one kontrasygnaty Skarbnika Miasta.

§ 4

Pełnomocnictwa i upoważnień, o których mowa w paragrafach poprzedzających, udzielam

na czas nieokreślony. Wygasają one z chwilą ich cofnięcia albo rozwiązania stosunku pracy.

§ 5

Pełnomocnictwo i upoważnienia udzielone niniejszym zarządzeniem nie mogą być

przenoszone na innych pracowników.

§ 6

Za nieobecność, o której mowa w § 2 pkt 2, § 3 pkt 1 lit. c uważa się nieobecność w pracy

w związku ze zwolnieniem lekarskim, urlopem i delegacją służbową nie krótszą niż 1 dzień.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania