Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 357/2009

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 19 lutego 2009

w sprawie: powierzenia spraw, upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć oraz składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza przez Zastępcę Burmistrza

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 95 i n. Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego zarządzam co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),

powierzam Panu Olgierdowi Dąbrowskiemu – Zastępcy Burmistrza Miasta Ostródy prowadzenie w imieniu Burmistrza następujących spraw Gminy Miejskiej Ostróda:

1) kierowanie bieżącą pracą Urzędu Miasta,

2) wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Miasta, w tym wydawanie poleceń służbowych, kierowanie na wyjazdy służbowe, stosowanie kar porządkowych - upoważnienie nie obejmuje spraw związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą stosunków pracy oraz spraw związanych z wynagrodzeniami,

3) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,

§ 2

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), upoważniam Pana Olgierda Dąbrowskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta Ostródy do:

1) wydawania i podpisywania w imieniu Burmistrza Miasta Ostródy decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć.

2) podpisywania pism z zakresu działania Urzędu Miasta Ostródy nie mających charakteru rozstrzygnięć, a w szczególności informacji, wyjaśnień, czynności wykonywanych w toku postępowania administracyjnego, delegacji służbowych, wniosków urlopowych pracowników,

3) akceptacji do wypłaty rachunków, faktur, przelewów, czeków oraz innych dokumentów finansowych wynikających z zawartych umów.

4) wykonywania wszystkich czynności Burmistrza Miasta Ostródy w okresie jego nieobecności.

§ 3

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), upoważniam Pana Olgierda Dąbrowskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta Ostródy do składania jednoosobowo w imieniu Gminy Miejskiej Ostródy oświadczeń woli w zakresie zarządu jej mieniem.

§ 4

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 95 i n. Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, udzielam pełnomocnictwa Panu Olgierdowi Dąbrowskiemu – Zastępcy Burmistrza Miasta Ostródy do:

1) reprezentowania Gminy Miejskiej Ostróda przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Gminy,

2) do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1 pracownikom Urzędu Miejskiego, radcom prawnym lub adwokatom,

§ 5

Pełnomocnictwa i upoważnień, o których mowa w paragrafach poprzedzających, udzielam

na czas nieokreślony. Wygasają one z chwilą ich cofnięcia albo rozwiązania stosunku pracy.

§ 6

Za nieobecność, o której mowa w § 2 pkt 4, uważa się nieobecność w pracy w związku

ze zwolnieniem lekarskim, urlopem i delegacją służbową nie krótszą niż 1 dzień.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania