Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVIII/135/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 31 grudnia 2003 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/297/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi lecznicze, pomoc rzeczową, pokrycie kosztów pogrzebu i zasiłki celowe.

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 16 ust. 3 i art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/297/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zmienionym Uchwałą Nr XLIII/264/02 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 kwietnia 2002 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Świadczeniobiorcy, których dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % dochodu, o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej, a którym przyznano pomoc w formie dożywiania ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej oraz gimnazjum, zwracają wydatki na zasadach określonych w tabeli.

% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu od kwoty wydatku – %

poniżej 150

0

powyżej 150

100§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/135/2003