Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 359/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 20 lutego 2009r.

 

 

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Ostródzie

 

 

Na podstawie art. 19 ust.8 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz.1458/ w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadza się Regulamin, określający zasady i tryb przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E G U L A M I N określający szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Ostródzie