Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVI/227/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/167/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2008r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVIII/167/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2008r. §2 otrzymuje brzmienie:

„granice zmiany planu określają załączniki graficzne Nr 2 i Nr 3 do uchwały”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.