Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVI/226/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębach geodezyjnych 1, 8, 9.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębach geodezyjnych nr: 1, 8 i 9 (Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie Nr IX/64/03 z dnia 30 kwietnia 2003r. z późn. zmianami).

§ 2.

Granice zmiany planu określa załącznik graficzny Nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.