Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA Nr XXXVII/230/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 13 marca 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23.04.2007r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr181, poz.1337, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 roku Nr 180 poz.1111, Dz.U. z 2008 roku Nr 223 poz.1458) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2, 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr144, poz.1042; Dz.U. z 2008 roku Nr 223 poz.1464) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23.04.2007r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych treść §1 otrzymuje następujące brzmienie :

„1.Ustala się następujące górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących w wysokościach:

1) odbiór odpadów komunalnych – 75 zł/m3 brutto

2) za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i transport

nieczystości ciekłych - 18 zł / m3 brutto

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stosuje się stawki o których mowa w § 1 ust.1 pkt.1 zmniejszone o 10 %.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.