Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVII/229/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 13 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 738 938,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Plan dochodów po zmianie wynosi - 87 609 433,23 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 69 186 533,23 zł, dochody majątkowe – 18 422 900

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 738 938,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi – 105 632 184,23, w tym:

1)wydatki inwestycyjne na 2009 r. w wysokości- 37 991 300 zł, na 2010 r.- 49 778 200 zł, na 2011 r.– 30 083 414 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2)pozostałe wydatki majątkowe w wysokości - 1 305 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3)wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 1 608 289 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 22 336 807,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości – 18 022 751 zł będą przychody pochodzące z kredytów .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki: