Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 359a/2009

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wypłacaniem świadczenia pieniężnego osobom skierowanym do prac społecznie użytecznych.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

Udzielam upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie panu Kazimierzowi Wosiek, do realizacji zobowiązań Gminy Miejskiej Ostróda wynikających z podpisanego w dniu 17 lutego 2009 r. Porozumienia Nr DRP-5/PSU/2009/SI w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartego pomiędzy Starostą Ostródzkim w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa nr 5/2005 z dnia 27.09.2005 r. działa Zdzisław Szramowski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie a Gminą Miejską Ostróda reprezentowaną przez Jana Nosewicza - Burmistrza Miasta Ostródy.

§ 2

Czynności objęte upoważnieniem dotyczą wypłacania świadczenia pieniężnego za wykonane prace społecznie użyteczne w okresach miesięcznych z dołu oraz składania wniosku o refundację z Funduszu Pracy kwoty wypłaconych bezrobotnym świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne (wraz z kopią imiennej listy wypłat z wysokością wypłaconych świadczeń) w wysokości 60% kwoty wypłaconych świadczeń pieniężnych.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy czynności podejmowanych w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.