Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVIII/128/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 31 grudnia 2003 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. u. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 tekst jednolity).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.007 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi 43.393.915 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.007 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi 43.033.915 zł.

§ 3. Przeznacza się z dochodów 2003r. kwotę 360.000 zł na spłatę kredytów inwestycyjnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2003 i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/128/2003- plik do pobrania