Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXVIII/233/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 03 kwietnia 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Ostródy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ l.

Przystępuje się do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Ostródy

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.