Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA Nr XXXVIII/237/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania.

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz. 766) oraz art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056); Rada Miejska w Ostródzie, na wniosek Burmistrza, uchwala, co następuje:

§1. Na obszarze Miasta Ostródy tworzy się następujące odrębne obwody głosowania, określając poniżej ich numery, granice i siedziby:

Numer

obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

18.

Budynek szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna

PZOZ w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

19.

Budynek Aresztu Śledczego w Ostródzie

Areszt Śledczy w Ostródzie

ul. Olsztyńska 3

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się wojewodzie warmińsko-mazurskiemu i właściwemu komisarzowi wyborczemu.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na terenie Miasta Ostródy w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

UCHWAŁY Nr XXXVIII/237/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 kwietnia 2009 r.w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania.

W dniu 7 czerwca 2009r. odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z podstawą prawną projektu uchwały - głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadza się w obwodach głosowania tworzonych przez radę gminy - na wniosek wójta (burmistrza) - w szpitalach i aresztach śledczych.

Rada gminy określa numery, granice oraz siedziby tych konkretnych, obwodowych komisji wyborczych.

Utworzenie tych obwodów następuje najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, termin tej czynności wyborczej mija z dniem 23 kwietnia 2009 r.