Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 371/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zakupu sortów mundurowych dla Straży Miejskiej w Ostródzie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ), art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm. ) oraz § 12 Regulaminu Straży Miejskiej w Ostródzie; Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

Z dniem 7 kwietnia 2009r. zezwala się, na okres 2 lat, funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Ostródzie na indywidualny zakup butów zimowych w kolorze czarnym do celów służbowych.

§ 2

1. Zwrot kosztów zakupu obuwia służbowego następuje w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, po okazaniu dowodu zakupu.

2. Zwrotowi kosztów zakupu obuwia służbowego podlega kwota 300,00 złotych/słownie złotych: trzysta/.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej w Ostródzie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.