Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 373/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 16 kwietnia 2009 r.

w sprawie: powołania Komisji Ofertowej

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);

Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Ofertową do wyboru i zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego (od nr 5 do nr 8), ogłoszonego w dniu 20 marca 2009 r., w następującym składzie:

1)Jacek Krzekotowski – członek (Burmistrz, OCSiR, Zespół Doradczo-Inicjatywny)

2)Wojciech Maślewski – sekretarz (Burmistrz, Biuro Promocji, Zespół D-I)

3)Jacek Dudzin – członek (Rada Miejska)

4)Anna Rutkiewicz – członek (Rada Miejska, Zespół D-I)

5)Małgorzata Hołubiec – członek (Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych)

6)Jolanta Rodziewicz-Olszko – członek (Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych)

7)Anatol Miruć – członek (Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych)

§ 2

1.Komisja Ofertowa działa i podejmuje decyzje kolegialnie.

2.Tryb pracy Komisji Ofertowej określa, między innymi, „Regulamin Komisji Ofertowej”, stanowiący załącznik do „Karty Współpracy gminy miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi”.

3.W przypadku zaistnienia, w trakcie czynności związanych z wyborem danej oferty, okoliczności mogących budzić uzasadnione obawy co do stronniczości - członek Komisji Ofertowej zostaje na ten okres wyłączony z prac Komisji Ofertowej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.