Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 374/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 16 kwietnia 2009 r.

w sprawie: powołania Komisji Ofertowej

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.); Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Ofertową do wyboru i zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”, ogłoszonego w dniu 3 kwietnia 2009 r., w następującym składzie:

1)Bożena Ratajczyk /Kierownik Biura Oświaty i Spraw Społecznych UM/ – członek

2)Piotr Gorzelewski /Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych/ – sekretarz

3)Jolanta Wieczorek /Inspektor Biura Oświaty i Spraw Społecznych UM/ – członek

4)Jolanta Dakowska /Rada Miejska/ – członek

5)Tomasz Podsiadło /Rada Miejska/ – członek

6)Jolanta Rodziewicz-Olszko (Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych) – członek

7)Anatol Miruć (Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych) – członek

§ 2

1.Komisja Ofertowa działa i podejmuje decyzje kolegialnie.

2.Tryb pracy Komisji Ofertowej określa, między innymi, „Regulamin Komisji Ofertowej”, stanowiący załącznik do „Karty Współpracy gminy miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi”.

3.W przypadku zaistnienia, w trakcie czynności związanych z wyborem danej oferty, okoliczności mogących budzić uzasadnione obawy co do stronniczości - członek Komisji Ofertowej zostaje na ten okres wyłączony z prac Komisji Ofertowej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.