Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 369/2009
Burmistrza Miasta Ostródy
z dnia 06 kwietnia 2009r.

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Wieloletniego Planu InwestycyjnegoNa podstawie art.33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.


Powołuje się Zespół Zadaniowy ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

1.W skład Zespołu powołuje się następujące osoby:
a) Inspektor Biura Rozwoju Lokalnego- Ewa Breńska- przewodnicząca zespołu

b) Sekretarz Miasta – Cezary Wawrzyński

c) Inspektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – Grzegorz Socha

d) Skarbnik Miasta-Grażyna Gergola

e) Audytor wewnętrzny – Piotr Garbacz

f) Podinspektor Biura Rozwoju Lokalnego-Rafał Włodarski

g) P.o. naczelnika Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami- Barbara Prejs

2. Do udziału w pracach Zespołu ponadto zaprasza się:

Radnych Rady Miejskiej w Ostródzie

- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej -Jan Liberacki

- Przewodniczący Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej-Zbigniew Tomczyk

- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów- Krzysztof Żynda
- Członek Komisji Budżetu i Finansów -Grzegorz Kierozalski
- Członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej- Jacek Dudzin

- Członek Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Anna Rutkiewicz

§ 2


Zadaniem Zespołu jest przygotowanie, opracowanie, przedstawienie do akceptacji Rady Miejskiej, anastępnie wdrożenie po akceptacji zaktualizowanego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

§ 3


Ze względu na interdyscyplinarność tematyki zastrzega się możliwość poszerzenia składu Zespołu Zadaniowego ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Biura Rozwoju Lokalnego- Ewie Breńskiej

§ 5


Zarządzenie wchodzi wżycie zdniem podjęcia