Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XXXIX/239/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 17 kwietnia 2009 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w roku 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728, zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Gmina Miejska Ostróda przystępuje w 2009 roku do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2.

Gmina Miejska Ostróda przeznacza na realizację w 2009 roku projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie „Wsparcie na starcie - program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki finansowe jako wkład własny w wysokości: 46091, 25 złotych (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia pięć groszy).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.