Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

ZARZĄDZENIE NR 376/2009

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników

Na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Okresowej Oceny Pracowników, określający sposób i tryb dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w Urzędzie Miejskim w Ostródzie
(z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na podstawie powołania: Zastępca Burmistrza
i Skarbnik Miasta) oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostródzie oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem, o którym mowa w § 1 oraz do przestrzegania jego postanowień.

§ 3.

Nadzór na wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin Okresowej Oceny Pracowników