Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 379/2009

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 30.04.2009 roku.

w sprawie: sprzedaży działki nr 183/6, położonej w Ostródzie przy ul. Krótkiej.

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001r., poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie nr XXX/185/2008 z dnia 3 października 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy, Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1

Sprzedać w drodze bezprzetargowej działkę o numerze ewidencyjnym 183/6, o powierzchni 265 m2, położoną w obrębie 3 m. Ostróda przy ul. Krótkiej, na poprawę zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 179.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.