Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVIII/139/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 31 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury z Centrum Kultury i Sportu w Ostródzie

na Centrum Kultury w Ostródzie oraz zmiany zakresu zadań.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę Centrum Kultury i Sportu w Ostródzie na Centrum Kultury w Ostródzie.

§ 2. Centrum Kultury realizuje zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i statutu nadanego przez organizatora.

§ 3. Traci moc § 3 uchwały nr XXIII/121/96 z dnia 14.II.1996 Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Sportu w Ostródzie i uchwała nr 19/148/2000 z dnia 31.05.2000 r. Rady Miejskiej w Ostródzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 r.