Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 375/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 21.04.2009 roku

w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb -WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Ostródzie.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz.U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych ( Dz. U. Nr 209, poz. 1511 ) zarządzam co następuje:

§ 1

1.Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje pracownik Wydziału Finansowego po uprzednim potwierdzeniu przez Naczelników Wydziałów prawidłowości merytorycznej dokonanego wydatku.

2.Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej (w tym instytucje kultury) wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami, według zasad ustalonych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych.

§ 2

1.Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.

2.Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.

3.Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz kodom z tematami priorytetowymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz „Instrukcją sporządzania rocznego sprawozdania Rb–WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych” i wpisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku (faktura lub inny dokument księgowy).

4.Ustala się stosowanie następującej pieczęci w celu klasyfikowania wydatków strukturalnych według podanego wzoru.

5. Faktura lub inny dokument księgowy nieoznaczony pieczęcią wymienioną w § 2 ust. 4 nie

dokumentuje wydatku strukturalnego.

6.Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego dokonuje rejestracji wydatków strukturalnych według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym 950: „Wydatki strukturalne”, stosownie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 142, poz. 1020, z późn. zm.).

7.Analityka do konta pozabilansowego 950 „Wydatki strukturalne”- powinna zawierać:

- kod obszaru tematycznego

- numer dowodu i pozycji księgowej

- opis

- kwota

(Wydatki należy podać w złotych i groszach)

Obowiązujące kody w Urzędzie Miejskim:

950 - 11 - Technologie informacyjne i komunikacyjne TIK

950 - 23 - Drogi regionalne i lokalne

950 - 46 - Oczyszczanie ścieków

950 - 57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

950 - 58 - Ochrona i przechowanie dziedzictwa kulturowego

950 - 59 - Rozwój infrastruktury kultury

950 - 60 - Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury

950 - 61 - Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

950 - 73 - Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie

950 - 75 - Infrastruktura edukacji

950 - 78 - Infrastruktura mieszkaniowa

950 - 79 - Pozostała infrastruktura społeczna

950 - 80 - Proponowanie partnerstw, porozumień i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy.

950 - 81 - Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania , monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów.

§ 3

1.Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta sporządzają jednostkowe roczne sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych i przedkładają Burmistrzowi Miasta w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

2.Jednostki organizacyjne, które nie poniosły wydatków strukturalnych, sporządzają sprawozdania negatywne.

3.Sprawozdanie zbiorcze Rb-WS roczne o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za dany okres sprawozdawczy sporządza Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w celu przekazania do Ministerstwa Finansów w terminie do 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

§ 4

W celu ujęcia wydatków strukturalnych w wyodrębnionej ewidencji księgowej pracownik Wydziału Finansowego przedłoży Skarbnikowi Miasta sprawozdanie o wydatkach strukturalnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku budżetowego w terminie do 31 marca roku następnego.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.