Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

UCHWAŁA NR XVIII/140/2003

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 31 grudnia 2003 r.

w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Ostródzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) i art. 13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Centrum Kultury w Ostródzie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc § 8 uchwały nr XXIII/121/96 z dnia 14.II.1996 Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Sportu w Ostródzie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/2003 - Statut Centrum Kultury w Ostródzie- plik do pobrania