Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XL/242/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostródy za 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta Ostródy z wykonania budżetu za 2008 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Zespół w Elblągu,

na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, Rada Miejska w Ostródzie, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostródy Panu Janowi Nosewiczowi z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.