Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XL/241/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Ostródy.

Na podstawie art. 18.ust. 2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Godność „Honorowego Obywatela Ostródy” nadaje Rada Miejska.

§ 2.

Honorowe Obywatelstwo jest najwyższym wyrazem uznania. Nadawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla Ostródy, a także wybitnym osobistościom.

§ 3.

Ustanawia się zasady nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Ostródy zawarte w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Ostródy