Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Uchwała Nr XL/240/2009

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 28 marca 1993r. o grobach i cmentarzach wojennych / Dz.U. z 1993r. Nr 39, poz. 311 ze zmianami/, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie / Dz.U. z 2001r. Nr 80,poz. 872 ze zmianami/ oraz art. 8 ust.2 pkt. art. 18 ust.2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/ Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami/ Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1.

Rada Miejska w Ostródzie wyraża zgodę na przyjęcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z załącznikiem

do niniejszej uchwały.

§2.

Obowiązek wynikający z § 1 niniejszej uchwały wykonany będzie pod warunkiem przekazania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków finansowych w kwocie 10.000 zł. / słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.