Miasto Ostróda

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Tutaj znajdziesz zarządzenia i uchwały wprowadzone do 2010 roku


Aby przejść do aktualnego BIPu kliknij przycisk

Nowy BIP

Zarządzenie Nr 381/2009

Burmistrza Miasta Ostródy

z dnia 11 maja 2009 roku.

w sprawie: pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art.109 ust.1, pkt 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. nr 261, poz.2603 z 2004r. z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostródy zarządza:

§ 1.

Nie skorzystać z prawa pierwokupu własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 154/9 o powierzchni 0,0650 ha, opisanej w KW 35568, położonej w obrębie 8 m. Ostródy, będące przedmiotem umowy notarialnej Rep. A Nr 6274/2009 z dnia 7.05.2009r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.